inicio
envíar un correomapa web

calidade

POLÍTICA DE CALIDADE e MEDIO AMBIENTE

Desde a Dirección das empresas que integran o GRUPO [APLlCANOR, S.L.U., DECORGA PINTURA, S.L.U., INCOGA NORTE, S.L.U. e CERCONS 06, S.L.U) estimouse conveniente a implantación dun Sistema Integrado de Calidade e Medio Ambiente que sexa efectivo e eficiente, logrando así os beneficios de todas as partes interesadas, co compromiso pola Dirección de traballar na mellora continua, a prevención da contaminación, o cumprimento lexislativo respecto dos seus impactos ambientais a todas as funcións e niveis relevantes e a adaptación a novos cambios.

O obxectivo do devandito sistema é garantir a calidade e o respecto ao medio ambiente en todos os seus produtos e servizos, asegurando a conformidade dos mesmos coas esixencias, especificacións e requisitos establecidos nas normas que regulan a Calidade e o Medio Ambiente.

As directrices xerais establecidas pola Dirección para a consecución dos seus Obxectivos de Calidade e Medio Ambiente son as seguintes:

  • Lograr a plena satisfacción dos clientes, proporcionándolles produtos e servizos acordes cos requisitos, necesidades, expectativas e especificacións establecidas incluíndo as normas ou lexislación vixente.
  • Establecemento dunha sistemática documentada para asegurar tanto a calidade dos produtos/servizos como proceder amentar a xestión ambiental.
  • Compromiso permanente da empresa na mellora continua e prevención da contaminación como norma de conduta.
  • Compromiso permanente do cumprimento da lexislación e normativa ambiental a todos os niveis, así como outros requisitos que a organización subscriba.
  • Integración de factores ambientais no desenvolvemento das nosas actividades, establecendo e revisando obxectivos e metas ambientais, na planificación de novos procesos e na modificación dos xa existentes.
  • Compromiso da dotación de medios e recursos humanos e materiais necesarios para a consecución dos obxectivos establecidos.
  • A formación continua do persoal da organización de acordo coa súa actividade respectiva, facilitando os coñecementos necesarios para que poidan desenvolver a súa actividade co máximo respecto pola contorna e enfocada á satisfacción das necesidades dos clientes e do conxunto das áreas da organización.
  • Asegurar que a política está a disposición do público colocándoa nun lugar visible das instalacións e facilitándoa a todos os empregados así como ás partes interesadas que a soliciten.
A eficiencia do Sistema Integrado de Calidade e Medio Ambiente é responsabilidade directa de Dirección. No seu nome e representación, o Responsable de Calidade e Medio Ambiente supervisará a súa implantación, desenvolvemento e mantemento, avaliando a súa adecuación e aplicación correcta. Para iso, o Responsable de Calidade e Medio Ambiente ten a autoridade necesaria para intervir en todas os departamentos da organización na medida que se estime conveniente, para comprobar a efectividade do Sistema Integrado de Calidade e Medio Ambiente.

A Dirección do GRUPO comprométese a desenvolver permanentemente as directrices que en aspectos de Calidade e Medio Ambiente fíxanse neste Manual.

 

                              

 

Estrada Baños de Arteixo, nº 33   15008 A Coruña   Telf: (+34) 981 23 95 95   Fax: (+34) 981 242 617   decorgapintura@decorga.com   Actualizado: 22-01-2018    Legal -LOPD